สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 1.นางปัทมพร อารีเอื้อ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 2.นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ 3.นางกานต์กิต์ หอมกลิ่น นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา และโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)