สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         วันที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  นายวิทยา วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้สอน  ผู้แทนชุมชน  และผู้แทนผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  ร่วมการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช… ระดับประถมศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านระบบ ZOOM  Meeting