สพป.สมุทรสาคร – การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และ ดร.สมชาย นาคนัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ จากคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (ประธานกรรมการ) นายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ (กรรมการ) และ นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ (กรรมการและเลขานุการ) โดยมี นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงามรอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประเมินฯ ณ ห้องประชุมเสมาสาคร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร