สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สำนักติดตามและประเมินผลฯ นางจตุพร เรียงความ สำนักติดตามและประเมินผลฯ นายปภาวิน หะวานนท์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ และให้คำแนะนำ ข้อเสนอเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมนี้คณะติดตามฯ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2