รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2022/04/o12-รายงานประจำปี-พ.ศ.2564.pdf