รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 18

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่ 18 รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้