สพป.กระบี่ เป็นเจ้าภาพสอบ สสวท. ระดับประถมศึกษา นักเรียนกระบี่จากทุกสังกัด  ประจำปี 2564 

วันที่ 30 เมษายน 2565   นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่               
เข้าเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดกระบี่  ประจำปี 2564  เพื่อให้กำลังใจ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะในการสอบ สนามสอบโรงเรียนอุตรกิจและสนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่  โดยมีประธานสนามสอบทั้ง 2 สนามร่วมให้การต้อนรับ    ซึ่งในการจัดสอบดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นเจ้าภาพดำเนินการสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่จากทุกสังกัด  เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   โดยในช่วงเช้า เวลา 09.30-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์   ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น สอบวิชาวิทยาศาสตร์   มีนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) สมัครเข้าสอบแข่งขัน จำนวน 880 คน   โดยใช้สถานที่สอบของโรงเรียนอุตรกิจ จำนวน 400 คน ห้องละ 20 คน รวม 20 ห้อง และ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ถนนท่าเรือ) จำนวน 480 คน ห้องสอบละ 20 คน รวม 24 ห้อง ปรากฏว่าทั้งสองสนาม มีนักเรียนเข้าสอบไม่ถึง 30% และขาดสอบกว่า 70%   โดยการดำเนินการสอบในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด   ซึ่งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนต้องนำผลตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ตรวจภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ โดยใช้ ผล ATK ที่ตรวจด้วยตนเอง รับรองในแบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสฯ  หรือผลการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนเข้าสนามสอบทุกคน นักเรียนและครูผู้กำกับห้องสอบ ใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการสอบ พร้อมทั้งให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าห้องสอบทุกคน