สพฐ. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นอกจากจะมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิตและมีพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญ และเป็นปัจจัยแรกที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน จึงจำเป็นต้องให้การดูแล สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าการจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เป็นบริการสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนแต่ละแห่ง ซึ่งมีสภาพความแตกต่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ ได้รับการบริการอาหารกลางวัน ที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ

ทั้งนี้ สพฐ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมฯ เพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ดี มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันที่ถูกต้อง การดำเนินโครงการอาหารกลางวันเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป