ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สพ.3ต้อนรับครูผู้ช่วย70ราย

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ต้อนรับครูผู้ช่วย 70 รายเข้าสู่สำนักงานเขตมาตรฐานครอบครัวสุพรรณบุรี เขต 3 ….วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ครูผู้ช่วย 70 รายรายงานตัวที่สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โดยมีการปฐมนิเทศแนะนำการเป็นข้าราชการที่ดี ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว และต้อนรับสู่สำนักงานเขตมาตรฐาน และให้โอวาทการเป็นข้าราชการที่ดี เคารพผู้มีอาวุโส วัฒนธรรมสำนักงานเขตยิ้มไหว้ทักทาย รักษาความสะอาด มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน แนะนำการพัฒนาความก้าวหน้าวิชาชีพครู นโยบายสำนักงานเขตฯ นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กำกับ ติดตาม ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ แนะนำเรื่องความประพฤติการปฏิบัติตน ระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ นายสุชาติ อินทรศักดิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กำกับ ติดตาม ดูแลกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แนะนำเรื่องระเบียบการเงินและพัสดุ สวัสดิการ นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กำกับ ติดตาม ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามฯ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ แนะนำแนวทางการเรียนการสอน สื่อการสอน