สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meeting โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด