สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยรับทราบนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย ข้อสั่งการและบทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานให้สถานศึกษาเปิดเรียน Onsite ปลอดภัย และลด Learning Loss การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน