สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่  3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ.. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference  เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ 1) เปิดภาคเรียนอย่างผลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง บุคลากร ครู ผู้บริหาร 2) ข้อสั่งการและบทบาทของ ผอ.สพท.ในการดำเนินงานให้สถานศึกษาเปิดเรียน On Site ได้อย่างปลอดภัยและลด Learning Loss และ 3)บทบาทของ ผอ.สพท. ต่อการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ