สพป.ระยอง เขต ๒ ขอบคุณ สจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล และคณะผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็ก ๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำโดย นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบคุณ สจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล และคณะผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระยอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบของให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนวัดเนินทราย “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back – To – School) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕