การออกแบบจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โดยการบูรณาการ High Scope , Montessori , BBL , STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในแผนการจัดประสบการณ์  โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมกลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย โดยการแบ่งกลุ่มวิทยากรร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการ จำนวน ๕ กลุ่ม เพื่อร่วมกันออกแบบ การบูรณาการ High Scope , Montessori , BBL , STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย แผนการจัดประสบการณ์  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เขต ๑