สพม.เชียงใหม่ และม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้คำแนะนำและรับฟังการรายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ณัฐิยา ดันตรานนท์ ประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้คำแนะนำและรับฟังการรายงานสรุปผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาโดยนักศึกษา ทั้ง 7 คน ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จาก ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และผู้อำนวยการกลุ่มฯและคณะบริหารงาน ทั้ง 10 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : ภธิรารัช นันติ นักศึกษาการบริหารการศึกษา ครู รร.วัฒโนทัยพายัพ