สพม.แพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยเชิญ ว่าที่ร้อยตรีชิตชัย  โพธิ์ประภา ครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.แพร่ มาบรรยายและชี้แจงการใช้ระบบให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 16 โรงเรียน ในการนี้ นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่ ได้เข้าร่วมการประชุมและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย