การประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา ของ หน่วยศึกษานิเทศก์

        หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. จัดประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒ ​​-  ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกรอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพ      การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร  อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และอดีตที่ปรึกษา สพฐ.  ร่วมด้วย นางรวิภัทร  เหล่าคุ้ม  ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. และคณะทำงาน จำนวน ๒๐ คน ร่วมการประชุมในกิจกรรมถอดบทเรียนจากศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒๗ คน   ที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จากหน่วยศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ ๑ เพื่อร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้มีความเป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์

        รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ร่วมวิพากษ์กรอบหลักสูตร  ที่คณะทำงาน ได้ร่วมกันอภิปราย และจัดทำร่างกรอบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา ซึ่งได้   กรอบหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ และหลักสูตรการจัด       การข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการนิเทศ