สพม.แพร่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเก็บเงินบำรุงการศึกษา

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อร่วมพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ ภายใต้แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ในการนี้ นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย