สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบออนไลน์

วันที่ 6  พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2 มอบหมายให้นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงเรียนที่เปิดทำการสอนระดับชั้นป.1ถึงระดับชั้น ป.6 จำนวน 133 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 46 โรงเรียน โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีงบประมาณ  2565 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 3. เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมท่าฉาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)