สพม.แพร่ ร่วมประชุมฯ ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่ นำคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมทางไกลร่วมกับ สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบคัดกรองและส่งต่อ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาของนักเรียนรายบุคคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่