โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา “นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มอ. สาขาชีววิทยา ระดับประเทศ”