โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย “โครงการ เปิดบ้านนิติรัฐศาสตร์”