สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จำนวน 18 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google meet ในด้านการเขียนโปรแกรม Scratch ขั้นสูงและโปรแกรม Phyton เพื่อให้ครูนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบจริงในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2