สพป.ลำปาง​ เขต​ 2​อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อส่งเสริม​ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครั้งที่ 2

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ โดยมีเป้าหมายสอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดลำปางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมจอมปิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2