โรงเรียนราชวินิต สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ของนักเรียนโรงเรียนราชวินิตสู่ห้องเรียน On-Site อย่างมีความสุข

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ของนักเรียนโรงเรียนราชวินิตสู่ห้องเรียน On-Site อย่างมีความสุข” ในการนี้ ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวม 177 คน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต