การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายชอบ ธาระมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการและเลขานุการ และ นางมธุวลี จันโทมุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ราย นางรุ่งนภา มาศจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ โดยมี คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ