สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร

+++++วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสัญจร ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา แจ้งข้อมูลข่าวสาร นำไปสู่การปฏิบัติ ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนเพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบ เกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ได้แก่โรงเรียนสตรีภูเก็ต รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนสตรีพังงา และตะกั่วป่าคีรีเขต รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นางประทีป ชูแก้วครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  นางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครูสตรีระนอง นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล ครูโรงเรียน ทับปุดวิทยา นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นางสาวนิสา พันละภะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายภคพงษ์  พงษ์ทองหล่อ ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  เรวดี…ภาพ / ข่า