สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ผ่านทางระบบ VDO Conference และมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์และบุคลากรรับชมทาง YouTube Channel เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายการจัดการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จากนั้นเวลา 09.00 น. นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมเพื่อแจ้งและหารือข้อราชการ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ใน 3 ประเด็น ได้แก่ กำชับการบันทึกอยู่เวรยาม การเตรียมความพร้อมรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และกำหนดประชุม ก.ต.ป.น.ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting