ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยและสมาชิกสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยมี นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้ 1.การแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะ คสช.ที่ 19/2560 ลว. 3 เม.ย.2560 2.ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 3.ร่างโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 4.ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 5.แนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ/รัฐบาล ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 6.ทิศทางการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และ 7.การพิจารณาทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ชุดที่ 5