สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 รายการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จะดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง เพื่อการรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 รายการ ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป