ขับเคลื่อนกระบวนการ Active Learning การศึกษาปฐมวัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม            กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learningโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย สามารถบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และเพื่อให้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ โรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย เป็นฐานในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนกลุ่มละ ๑ คน รวม ๒๐ คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ และโรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย จำนวน ๒๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน คณะวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำปฐมวัย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้าโอกาสและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ขับเคลื่อนโดยกระบวนการ Active Learning กิจกรรม กลุ่มสาระการศึกษาปฐมวัย เรื่อง การออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning โดยบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในแผนการจัดประสบการณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถบูรณาการนวัตกรรม High Scope/Montessori/BBL/STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในแผนการจัดประสบการณ์ และโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ โรงเรียนศูนย์ต้นแบบปฐมวัย เป็นฐานในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย