สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายข่าวสารราชการจาก สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อรับฟังนโยบายข้อราชการ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุม ได้มอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้ทุกโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้วยการประเมินตนเอง เปิด On-Site ๑๐๐% ครูและนักเรียนมีความปลอดภัย ปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมอาคารสถานที่ทั้งด้านกายภาพและสุขภาพ ให้ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการ ซ่อม เสริม เติม สร้าง ครูต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างความคุ้นเคยในระยะแรกเริ่มเอาเด็กเป็นฐาน เติมเต็มในส่วนของการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่วนระดับมัธยมศึกษา เน้นกลุ่มสาระที่มีความจำเป็นเพื่อที่เด็กจะนำไปต่อยอดสู่งานอาชีพ