ประชาสัมพันธ์บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการผู้นำแห่งอนาคตและโครงการก่อการครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การเป็นผู้นำร่วมสร้างสุขขับเคลื่อนสังคม และพัฒนาศักยภาพครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีการจัดทำบทเรียนออนไลน์ของโครงการ ออกแบบและพัฒนาบทเรียน จำนวน 31 บทเรียน สามารถไปลงทะเบียนเรียนได้ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 2565 ถึง 15 มิ.ย.2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่