โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.17/52 – ว.21/60 ว.9/64 (PA) แนวทางการเขียน (PA)

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.17/52-ว.21/60 ว.9/64 (PA) แนวทางการเขียน (PA) ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โดยมี ดร.ปรพล แก้วชาติ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ในระดับอนุบาล – มัยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่าง วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยแบ่งออกเป็น 4 ค่าย ดังนี้ 1.ตรงต่อเวลา 2.ยิ้มง่าย ไหว้สวย 3.เดินแถว 4.ระเบียบวินัย และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Learning loss ในระดับ อนุบาล – มัยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์