โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ ว.Pa และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่ 3RS8Cs ตามสมรรถนะผู้เรียน

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ ว.Pa และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่ 3RS8Cs ตามสมรรถนะผู้เรียน ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีนายยาการียา เจะโนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะรวด (ประธานศูนย์เครือข่ายคีรีชล) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดทำ (ว.PA) ข้อตกลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และ วิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู บูรณาการเนื้อหาองค์ความรู้และทักษะในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามแนวทางของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูและบุคลากรในศูนย์เครือข่ายคีรีชล จำนวน 100 คน ศูนย์เครือข่ายธารามิตร จำนวน 100 คน บุคลากรครูในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน รวม 255 คน

และได้รับเกียรติจาก นายอุมัธ สวาหลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และ ดร.ครรชิต มนูญผล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจัดทำ (.PA) ข้อตกลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูและการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด