รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน