สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รุ่นที่ 1

วันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำโดยนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ รวม 160 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนางสาวจรูญศรี แจบไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1