สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมธุรการกลุ่มงาน/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมธุรการกลุ่มงาน/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมธุรการกลุ่มงาน/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร และ ดร.ขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การจัดพิมพ์หนังสือราชการ การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการรับ-ส่งหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และลดค่าสาธารณูปโภค ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑