สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564