สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และแบบรายงายงานการนิเทศ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษาต่อไป โดยมีนายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๖ คน เข้าร่วมจัดทำแผนฯ ณ ห้องประชุมน้ำผึง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑