การประชุมสัมมนา “การนำนโยบายสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ” กลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 8,9 และ 10

12 พฤษภาคม 2565 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “การนำนโยบายสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ” กลุ่มพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 8,9 และ 10 และบรรยายพิเศษและ ให้ข้อเสนอแนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ของสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา      เขตตรวจราชการที่ 8,9 และ 10  2) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีนายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8,9 และ 10 กล่าวรายงาน    ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง  อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง