ศึกษาดูงานการดำเนินงานตามมาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และงานประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ IT