สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่สถานศึกษาเพื่อประเมินและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย คณะนิเทศเตรียมความพร้อม เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ลงพื้นที่สถานศึกษาเพื่อประเมินและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านชำสมอ โรงเรียนวัดเขาน้อย และโรงเรียนวัดสุขไพรวัน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียนต่อไป