สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเขตตรวจราชการที่ ๑๓

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบหมายให้ นายโพชัน ขุนาพรม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ (ระยะที่ ๒) ดังนี้ โครงการพาน้องกลับมาเรียน , โครงการโรงเรียนคุณภาพ , โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ คณะผู้ตรวจราชการประกอบด้วย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายจรูญ เดชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ นางสาวดรุณี เวียงชัย นักวิชการการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางฤทัยรัตน์ แก้วลาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นายธนากร อุดมวิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน