สพป.สงขลา เขต 1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.สงขลา เขต 1 ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องแกรนด์ฮอล โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยก่อนการเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร และมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระตามกลุ่มงานต่าง ๆ
>>>สำหรับในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายนิรุท สุขพ่อค้า พนักงานไต่สวนชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ต่อด้วยนายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ตัวชี้วัดตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ ของสถานศึกษา จังหวัดสงขลา” และนายเทียน ตันติวิริยภาพ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับครู แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1
>>>การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.สงขลา เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.สงขลา เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.สงขลา เขต 1 รวมทั้งสิ้น 170 คน