สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ Vedeo Conference

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ Vedeo Conference ณ ห้องประชุมท่าฉาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางวิภาวดี ไตรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษานำแนวทางการดำเนินงานโครงการฯไปบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมในสถานศึกษาของตนเอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูปฐมวัย ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและครูวิชาการ จำนวน 250 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2