โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของครูเพื่อเก็บผลงานทางวิชาการด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของครูเพื่อเก็บผลงานทางวิชาการด้วยไฟล์อิเล็กทรอนิกส์…PDF/ภาพ/คลิปวิดีโอ….ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.3/64 (PA) ของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)