สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาอารยเกษตร สืบสานต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ กรรมการ ก.ต.ป.น. ,นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางนงค์นุช คชา ผอ.ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล, นายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.ร.ร.บ้านวังกะทะ, นางสาวดอกไม้ ชินโคตร  และนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์  ได้ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาอารยเกษตร สืบสานต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นายณรงค์ ดวงพรมผอ.ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับการนิเทศครั้งนี้