ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร อ.เทพสถิต มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา.10.00 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร อ.เทพสถิต ในการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวรายุทธ ทวีลาภ , นางวาสนา ตาลทอง,นางภาณินี ศรีทัศน์ ,และนางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำผลการรายงานการประเมินตนเอง( SAR )ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ โดยมีนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ประธานคณะกรรมการผู้บริหารอ.เทพสถิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ,รกน.,รอง ผอ.โรงเรียนใน อ.เทพสถิต ทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ