สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแว่น ได้จัดทำโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และ เทคโนโลยี (SakaeKrang Robotics Championship ครั้งที่ 1 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแว่น ได้จัดทำโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และ เทคโนโลยี (SakaeKrang Robotics Championship ครั้งที่ 1 ) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองแว่น โดยมี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ แบ่งการอบรมเป็น 3 กิจกรรมได้แก่
1.การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือแบบการเคลื่อนที่ด้วยขา
2.การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติโดยใช้ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟน บังคับหุ่นยนต์
3.การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ เขียนโปรแกรมเดินตามเส้นสีดำ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดปทุมธานี 2.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดนครราชสีมา 4.จังหวัดนครสวรรค์ 5.จังหวัดกำแพงเพชร 6.จังหวัดศรีสะเกษ 7.จังหวัดอุทัยธานี แบ่งตามรายการอบรมจำนวน 41 ทีมเป็นจำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และบูรณาการการเรียนรู้ STEM Education และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในครั้งนี้